Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig voor hen tot de goede keuzes te komen.
De Rekenkamercommissie van de vier gemeenten deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete verbetersuggesties.

Worsteling
Uit het onderzoek komt naar voren dat het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid voor veel raadsleden vaak een worsteling is. Hoe formuleer je goede hoofdlijnen? Op welk moment kan dat het beste? En welke informatie is daarvoor nodig uit alle rapporten, nota's en onderzoeken? De Rekenkamercommissie begrijpt deze worsteling en heeft de raadsleden verbetersuggesties aangereikt om de hoofdlijnen van beleid te kunnen bepalen.

Duidelijkheid
Allereerst zijn de raadsleden gebaat bij meer duidelijkheid. Duidelijkheid over de momenten in een jaar waarop gesproken wordt over de hoofdlijnen van beleid. Maar ook duidelijkheid over de informatie daarvoor; de raadsleden willen dat deze tijdig beschikbaar is en zich meer toespitst op die hoofdlijnen van beleid. De gewenste duidelijkheid kan geleverd worden door de griffiers; de ambtenaren die de gemeenteraad ondersteunen. Daarom adviseert de Rekenkamercommissie aan de raadsleden om de griffiers om specifieke ondersteuning te vragen. Onder meer door een jaarplanning bij te houden.

Raadsinformatiesysteem
Verder zijn raadsleden in Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg gebaat bij het gebruikersvriendelijker maken van het raadsinformatiesysteem. Dit is een computersysteem waarop de gemeenten openbare informatie beschikbaar stellen over de besluitvorming.

Prioriteiten bepalen
Tenslotte zouden raadsleden in Voorschoten zich verder kunnen bekwamen in het bepalen van prioriteiten in debatten.

Overnemen verbetersuggesties
De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden de verbetersuggesties over te nemen. Hierdoor kunnen de raadsleden de bomen èn het bos beter zien. Dit helpt hen tot goede keuzes en acties te komen.

Toelichting onderzoek
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek. Het vond plaats in de periode november 2018 – juni 2019. Er zijn beleidsdocumenten en debatten geanalyseerd, een enquête uitgevoerd onder raadsleden, en gesprekken gevoerd met burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen. De resultaten hieruit zijn in elke gemeente besproken met raadsleden.