De Nederlandse duinen hebben stevig te lijden onder stikstof.  Zonder ingrijpen, verdwijnen planten en uiteindelijk ook de dieren die daarbij horen, zoals vlinders.

Ook het duingebied Meijendel staat flink onder druk door de stikstofproblematiek. Door de grote hoeveelheid stikstof wordt de duingrond te vruchtbaar, waarschuwt de Stichting Duinbehoud. De stichting luidt daarom de noodklok.

Je kunt stikstofoverschot niet ‘weg beheren’
Met name in het oostelijk (kalkarme) deel van Meijendel en Berkheide ziet men de natuur verruigen en vergrassen onder invloed van stikstofneerslag. Natuurbeheerders werken mee aan beheermaatregelen die het effect van stikstofoverschot op de natuur verzachtten, zoals afplaggen (voor verstuiving). Ook zorgt men met maaien en begrazing (met schapen, runderen en paarden) voor beperking van de effecten van stikstofdepositie. Het blijft echter dweilen met de kraan open zolang de uitstoot niet verder wordt teruggedrongen.

In het belang van de kwetsbare duinen en de gezondheid van onze klanten en recreanten, vindt Dunea het belangrijk dat de stikstofuitstoot in onze regio wordt teruggedrongen. Zelf doet Dunea aan duurzaam terreinbeheer, gebruikt Dunea steeds vaker elektrische voertuigen in en om de duinen, werkt men aan beperking van het energieverbruik en wekt Dunea zelf energie op met zonnepanelen.

Sterkere natuur
Dunea pleit ook voor meer groen in de stad en als natuurlijke buffer rond Natura2000-gebieden. Aanleg van robuuste ecologische verbindingen kunnen zo een dubbelfunctie krijgen: versterking van biodiversiteit in de regio en een buffer voor de kwetsbare natuur. Daar wil Dunea zich samen met anderen in Nationaal Park Hollandse Duinen graag voor inzetten.

Foto: Meijendel in de winter via Wikepedia