Er worden drie tracés toegevoegd aan het onderzoek naar een nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag Centraal, station Voorburg en Rijswijk/Delft via de Binckhorst.

Het gaat om twee tracés via de Zonweg, waaronder één via de Melkwegstraat. En om een tracé via de Jupiterkade en Broekslootkade. Dit is op 12 juli in een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Rijk besloten. In totaal worden nu zes tracés onderzocht.

Afweging tracés
Vanaf begin juni zijn alle denkbare tracés geïnventariseerd voor een OV-verbinding voor zowel bus, tram als lightrail tussen Den Haag CS, station Voorburg en Delft via de Binckhorst en Rijswijk. Dit is gedaan door inhoudelijk specialisten, samen met het Platform voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden en de deelnemers aan de inloopsessies. Alle tracés zijn langs de lat van de 3 eerder vastgelegde criteria gelegd: is een OV-verbinding technisch mogelijk op een bepaald tracé, draagt het bij aan de doelen van deze Verkenning en is het financieel haalbaar? Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn de 2 tracés via de Zonweg toegevoegd aan de Verkenning.

Het derde tracé, via de Jupiterkade en de Broekslootkade, kwam niet door de inhoudelijke beoordeling op basis van de criteria, en is daardoor minder kansrijk. Maar dit zou betekenen dat voor de doorkoppeling naar Delft en Rijswijk slechts één tracé overblijft. Daarnaast ligt er een unanieme oproep van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om dit tracé te onderzoeken. Daarom hebben de betrokken bestuurders besloten dit tracé als derde toe te voegen. Andere tracés toevoegen is ook overwogen, maar men heeft expliciet besloten dit niet te doen.

Vanuit de omgeving zijn de afgelopen weken meerdere tracés aangedragen, zoals een tracé met een eindhalte in de Binckhorst en verschillende varianten waarin het OV een lus rijdt over de Binckhorst. Deze tracés zijn niet door de inhoudelijke beoordeling gekomen, maar komen mogelijk in een later stadium in beeld bijvoorbeeld als faseringsvariant.

Onderzoek naar zes tracés
De komende periode wordt onderzocht welke bijdrage het OV op deze tracés levert aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de zuidelijke Randstad en het mogelijk maken van woningbouw in het Central Innovation District en de Binckhorst in Den Haag. Ook wordt in beeld gebracht wat de effecten zijn op onder andere de doorstroming van het verkeer in het gebied en in de regio, de verkeersveiligheid, geluid, trillingen en vele andere omgevings- en milieuaspecten.

Dit betekent dat we de komende maanden in totaal zes tracés onderzoeken op de mogelijkheden voor een OV-verbinding en de effecten daarvan op het milieu en de omgeving. Hieronder worden de 6 tracés opgesomd en op kaartbeeld weergegeven:

1. Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg: bus, tram en lightrail (nieuw)
2. Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat – Maanweg: bus (nieuw)
3. Binckhorstlaan – Maanweg: bus, tram en lightrail
4. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan: bus en tram
5. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan – Geestbrugweg: bus en tram
6. Binckhorstlaan – Jupiterkade – Broekslootkade: bus en tram (nieuw)

Betrekken van de omgeving
Ook in het vervolg van het onderzoek informeert en raadpleegt de projectorganisatie de omgeving, onder andere met de website, een nieuwsbrief en inloopbijeenkomsten. Het bestaande Platform met bewoners en ondernemers uit de verschillende straten en wijken wordt uitgebreid met een vertegenwoordiging uit de Broekslootkade. De omwonenden uit de omgeving van de Broekslootkade ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst inclusief de mogelijkheid zich aan te melden voor het Platform. Meer informatie kunnen inwoners lezen op www.binckhorstbereikbaar.nl.

Meer woningen, meer bedrijven, inzet op snel en frequent openbaar vervoer
In de zuidelijke Randstad is een grote behoefte aan nieuwe woningen en werkgelegenheid. In totaal moet er in deze regio tot 2040 ruimte worden gevonden voor ongeveer 250.000 nieuwe woningen, waarvan Den Haag circa 50.000 nieuwe woningen bouwt. De helft van deze woningen wordt in combinatie met 30.000 banen vooral in het gebied Central Innovation District (CID)- Binckhorst toegevoegd om zo het groen in de regio te kunnen behouden. Dit levert veel meer woon-werk verkeer op in deze omgeving, en daarmee een hoge druk op het gebied. Het is belangrijk om het gebied ook in de toekomst prettig leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. In 2018 is er daarom voor gekozen om te investeren in goede alternatieven voor de auto, zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer. In het project Verkenning CID-Binckhorst wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen te verleiden zoveel mogelijk gebruik te maken van deze alternatieven. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt, waarvan een snelle, frequente openbaar vervoer verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en Rijswijk-Delft er een is.

In de Verkenning wordt gekeken naar de mogelijke route voor deze openbaar vervoer verbinding, om met zo min mogelijk impact voor de omgeving zoveel mogelijk reizigers te vervoeren.

(bron:lv.nl)