De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen dinsdag het verzoek van de buren van de Binckhorst in Voorburg-West afgewezen.

Het ging om een voorlopige voorziening te treffen tot het stilleggen van de bouw van de woontoren op het Maanplein 110. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Geen inhoudelijk oordeel
De voorzieningenrechter is niet inhoudelijk ingegaan op het betoog dat de planregels van het omgevingsplan (bestemmingsplan nieuwe stijl) door de Rechtbank Den Haag onverbindend zijn verklaard. Er is slechts volstaan met het uitvoeren van een belangenafweging. Die van het College van B&W van Den Haag en ontwikkelaar Brecod zijn zwaarder gewogen dan het belang van de omwonenden.

Vastgoedontwikkelaar bouwt voor eigen risico
De voorzieningenrechter is van mening dat deze procedure zich niet leent voor behandeling van de opgeworpen rechtsvragen, in het bijzonder die over de verbindendheid van planregels van het bestemmingsplan. Beantwoording daarvan dient in de bodemprocedure te gebeuren. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning nog steeds niet onherroepelijk is.

Veel steun
Een maand geleden is de ‘club van 250’ opgericht om geld in te zamelen voor de juridisch stappen tegen de woontoren. Er is veel steun voor deze crowdfunding; binnen 3 weken is al bijna 75% van het doelbedrag opgehaald via https://www.gofundme.com/f/steun-de-volgende-stap-in-onze-juridische-strijd Sinds 2019 vragen de omwonenden aandacht voor hun belangen. “Onze verwachting was dat als de rechter de zaak inhoudelijk zou beoordelen we een goed kans hadden gehad”, aldus Van Vliet.

De buren van de Binckhorst zijn voorstander van het bouwen van nieuwe woningen, maar zij pleiten voor een geleidelijke overgang in bouwhoogte tussen Voorburg en Den Haag. Bouw vooral ‘hoog’ in het hart van de Binckhorst en niet aan de randen. Bouw voor de vele nieuwe bewoners ook de voorzieningen die in een wijk thuishoren (scholen, winkels en zorg) en versterk de ecologische groene zone rond de Broeksloot.