Per 1 januari 2023 stopt GGD Haaglanden met Sociaal Medische Advisering (SMA).

Uit de uitgevoerde aanbesteding is in Den Haag gekozen voor organisatie Calder Werkt. Calder Werkt zal per 1 januari 2023 de Sociaal Medische Advisering gaan uitvoeren.

Na 15 december geen nieuwe aanvragen in behandeling
Nu GGD Haaglanden stopt met de uitvoer van Sociaal Medische Advisering, neemt de GGD na 15 december 2022 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Dit in verband met de verwerkingstermijn van 4 tot 8 weken die aan een aanvraag gekoppeld is. Aanvragen die tot 15 december 2022 bij GGD Haaglanden binnenkomen, probeert de GGD nog in behandeling te nemen en zullen in dat geval ook na 1 januari 2023 verder worden afgerond.

Aanvragen na 15 december 2022 worden voor de gemeente Den Haag bij Calder Werkt neergelegd. De andere acht regiogemeenten zijn geïnformeerd dat ook hun aanvragen vanaf die datum bij een andere organisatie dan GGD Haaglanden belegd moeten worden. Dit kan Calder Werkt zijn, maar uiteraard ook een andere partij.

Na 1 januari 2023 werkt GGD Haaglanden nog met een zeer klein team aan Sociaal Medische Advisering. Deze werkzaamheden zijn er uitsluitend op gericht om alle lopende dossiers volledig af te ronden.

Wat is Sociaal Medische Advisering?
Op verzoek van gemeenten en andere instanties geeft GGD Haaglanden tot 1 januari 2023 sociaal medisch advies bij aanvragen van inwoners van regio Haaglanden. Dit gaat over advies rond aanvragen voor onder andere arbeidsgeschiktheid, gehandicaptenparkeerkaarten, huisvestingsurgentie, kinderopvang, leerlingenvervoer, leerplichtontheffing, Wmo-gerelateerde aanvragen (huishoudelijke hulp, scootmobiels, vervoer of woningaanpassingen), ontheffing milieuzone voor brom- en snorfietsen.

De gemeente of betrokken instantie beslist of sociaal medisch advies nodig is voor een aanvraag. Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag voor sociaal medisch advies doen. Mede op basis van het advies besluit de gemeente of betrokken instantie over de aanvraag.