Tevens ter attentie van het gemeentebestuur van Den Haag en de Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Zuid Holland.

Datum: 25 mei 2023
Betreft: Masterplan CID Binckhorst
 
"Geachte College van B&W en geachte Gemeenteraad,
 
Neem geen besluit over de HOV Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg.
 
Bij het scannen van de nota van antwoord en het plan MER stuitten we op de volgende tekst:
 
Belangrijk om te benoemen is dat er in deze MIRT-verkenningsfase geen besluit wordt
genomen over deze lijnvoering. Het gaat in deze fase dus nadrukkelijk om aannames.
In de volgende fase (planning- en studiefase) zal de precieze lijnvoering en exploitatie
nauwkeuriger worden bekeken. Besluitvorming over dienstregeling zal pas
plaatsvinden als de (rail)infrastructuur gereed is. In de basis gaan de MRDH en HTM
over de lijnvoering van het totale netwerk.
 
Dit is wel heel vaag. Besluitvorming over de dienstregeling zal pas plaatsvinden als de railinfrastructuur er ligt. Dus eerst de omgeving verbouwen en dan pas besluiten over de lijnvoering waarbij er grote twijfels zijn over de onderbouwing. Het lijn 10 scenario (de buurt verbouwd, wel rails, geen tram) is dan nog steeds een optie.
 
De vage onderbouwing is totaal in tegenspraak met het besluiten over een heel concreet voorkeurstracé. 
 
Een tracé besluit neem je voor de komende 50-75 jaar. Zo’n besluit moet dus heel goed onderbouwd worden. Bij het voorgelegde voorstel is geen enkel inzicht geboden in de gewenste toekomstige openbaar vervoer verbindingen in de Haagse agglomeratie. Door de scheiding van concessiegebieden tussen MRDH en provincie Zuid-Holland ontbreekt daar ook een integrale visie in relatie tot gewenste woningbouw en werkgelegenheid. Als dat wensbeeld wordt vastgesteld voor onze regio dan kan een daarop afgestemd openbaar vervoer worden bepaald. Een stukje rails aanleggen is geen visie op OV zeker niet als het vervoerbedrijf HTM en de MRDH nog niets kunnen zeggen over het toekomstige lijnennet en dienstregeling.
 
Daarom dringen we ten zeerste aan:
• Doe een breed actueel vervoeronderzoek met de gevolgen voor het lijnennet van de Haagse agglomeratie.
• Neem daarbij de modaliteiten Auto, fiets en OV hierin mee.
• Neem hierbij ook de ontsluiting en de consequenties voor veiligheid en leefbaarheid van Voorburg-West en Oud-Rijswijk mee.
• Bereid deze opdracht voor, in co-creatie met de direct betrokkenen (wijkbewoners Voorburg West, Oud-Voorburg en Rijswijk).
• Besluit niet voor een voorkeurstracé en modaliteit (tram / bus) voordat in dit vervoeronderzoek de consequenties van deze keuze inzichtelijk zijn en de noodzaak is aangetoond.
• Ga niet eerder een (rail-)infrastructuur aanleggen voordat alle voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan.
• Besluit ondertussen om de bussen 26 en 28 zo spoedig mogelijk vrije ruimte te geven in de Binckhorst. Momenteel doen deze de Binckhorst in de spits niet aan. Dit i.v.m. de hoge verkeersdrukte.
 
Omleggen van lijn 1 is niet nodig.
Het argument van MRDH om tramlijn 1 niet meer via het Rijswijkseplein te laten rijden is dat het plein t.z.t aan zijn capaciteit zit en dus lijn 1 verlegd moet worden. Wij delen dit argument niet. 
 
Onze kritiek op dit standpunt:
MRDH voert bij herhaling de tramdrukte op het Rijswijkseplein op. Lijn 1 moet daarom verdwijnen. Kennelijk bij gebrek aan een ander argumenten? 
De doorstroming op het plein is zeer goed op orde. Destijds hebben HTM en Den Haag een slim ontwerp gemaakt en de doorstroming is uitstekend ook in de spitsen. Het argument mist ook overtuiging nu in 2019 (pre corona) met hogere frequenties op alle tramlijnen werd gereden en er ook het MRDH besluit door de HTM in  2020 is geaccordeerd om een extra Spitslijn 10 Moerwijk- Scheveningen (10 minuten dienst) in te stellen. Doorstroming bleek ook toen al geen beletsel te zijn!  Vindt MRDH dat nu opeens wel? En zou het dan zo moeten zijn dan juist deze vrijwel gestrekte drukke regionale tramlijn opgeofferd moet worden? De argumentatie is niet geloofwaardig. Onze ervaringen zijn dat de doorstroming nog steeds goed op orde is. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de Voorburgse Bewonersgroepen:
Binckhorstlaan, Overburgkade, Romeinse Wijk, Princes Mairiannelaan, Hofwijckstraat, 
Heeswijkstraat, Oud Voorburg
 
Namens Scouting Livingstone-Miriam
 
Namens Platform beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden – OVHA
 
Namens Rijswijk bewoners van:
Oranjelaan, Geestbrugweg, Herenstraat,Oud-Rijswijk, Da Costalaan,Hoornbruglaan"


(foto: Ap de Heus)