Vlietbrug extra oeververbinding impressieEen aantal bewoners van de wijk Klein Plaspoelpolder in Leidschendam maakt zich grote zorgen over de gevolgen van een extra Vlietbrug voor hun wijk.

De bewoners gaan in de brief, die als 'hartekreet' is verzonden, uitgebreid in op de bezwaren die zij hebben tegen de bouw van een nieuwe brug. Daarin noemen zij onder meer de hoge kosten; de aanzuigende werking op sluipverkeer dat door diverse woonwijken heen zou moeten, uitmondend in de wijk Damsigt; en mogelijke verwarring voor toekomstig verkeer dat zijn weg zoekt naar The Mall of the Netherlands. 

De groep bewoners ziet meer heil in het volop inzetten op verkeersregulering door middel van een ontheffingensysteem in combinatie met Dynamische Route-informatiepanelen DRIPS en brugsignalering. Dat werkt in Alkmaar ook goed, menen de bewoners.

Een nieuwe brug over de Vliet? Een hartekreet!

Begin september kwamen er langs verschillende kanalen (Nieuwsbrieven, berichten in de lokale pers) berichten over het voorstel van BenW aan de gemeenteraad om toch over te gaan tot de aanleg van een nieuwe brug over de Vliet in de wijk Klein Plaspoelpolder (KPP). Die berichten bevatten nogal algemene informatie. Om zelfs maar een idee te krijgen van het uiterlijk en de grootte van de voorgestelde brug, moet je diep in de stukken voor de gemeenteraad duiken.

De timing van de actie van BenW was bijzonder. Voor de zomer 2019 schoven BenW de besluitvorming over de nieuwe brug door tot “voor kerst 2019” (later uitgesteld naar maart 2020). Meestal is het zo dat dan met veel kunst en vliegwerk de nieuwe termijn net gehaald wordt. In coronatijden lijken de dingen soms zelfs net nog trager te gaan. Het was dan ook een grote verrassing dat, zonder een spoor van een vooraankondiging, begin september opeens een stapel stukken over dit onderwerp, sommige behoorlijk gedetailleerd, richting gemeenteraad werd gestuurd.

Het corona-virus heeft grote invloed op de vorm van het besluitvormingsproces. Als we het goed hebben gezien, zijn bij de vergaderingen van de raadscommissie en van de gemeenteraad zowel de tribune voor de pers als die voor het publiek gesloten. Bij eerdere besluitvorming over dit onderwerp was er zoveel publiek (de tegenstanders van de brug waren ruim in de meerderheid) dat er uit alle hoeken en gaten stoelen werden bijgesleept door de attente ambtelijke ondersteuning. Het is ronduit vervreemdend als deze kwestie, die in onze gemeente zo duidelijk leeft, wordt behandeld in een digitale vergadering, waarbij de burgers letterlijk ook op afstand staan.

Werd in het recente verleden nog gepleit voor een kleine “30 km-brug”, kennelijk heeft die brug een heimelijke groeispurt doorgemaakt. Doorvaarthoogte 3 meter, 3 rijstroken, een dubbelzijdig fietspad, voetgangersstroken aan weerszijden, het is allemaal van groot formaat. En voor dit gevaarte moet helaas het mooie, slanke en o zo functionele fietsbruggetje wijken. Een fors geldbedrag (investeringskosten en de kosten voor de sloop) zo maar in de Vliet gegooid! In de toekomst kunnen de fietsers zich laven aan de uitlaatgassen van de auto’s.

Juist in deze tijd zijn er weer relevante vragen die (opnieuw) beantwoord moeten worden. Wordt het verkeer post-corona weer als vanouds of treden er structurele wijzigingen op? Wat hebben we geleerd van de lange periode dat de Sluisbrug door onderhoudswerkzaamheden was gesloten? Ook toen heeft het verkeer kennelijk zijn weg gevonden. Wat was de invloed van de langdurige sluiting op de bedrijvigheid in het Damcentrum? De plannen rond de aanpassingen van de N14 worden concreter. Tegelijkertijd hoor je dat de overheid van plan is bepaalde investeringen naar voren te halen. Hoort daar de aanpassing van de N14 ook bij?

Een duik in de stukken levert tal van vragen op. De nieuwe brug is in financieel opzicht een forse slokop. Met een kleine €40 miljoen kun je vele noden in onze gemeente lenigen. Is het nu echt verstandig om zoveel geld te stoppen in een nieuwe brug die echt niet nodig is als we de huidige infrastructuur optimaliseren? Een belangrijk element in die optimalisatieslag is een ontheffingensysteem voor bewoners, ondernemers en werknemers in combinatie met Dynamische Route-informatiepanelen DRIPS en brugsignalering. Bij de gemeenteraadstukken zit een brief van het openbaar ministerie waaruit af te leiden valt dat deze instantie, als er een bepaalde procedure wordt gevolgd, een ontheffingensysteem behoorlijk kansrijk acht. Dat biedt kansen die we eenvoudig niet kunnen laten liggen! En iedereen die wat in Nederland rondreist, komt met enige regelmaat in een gemeente waarin het verkeer op een vergelijkbare manier wordt gereguleerd. Waarom zouden wij in Leidschendam-Voorburg niet kunnen wat in Alkmaar al is ingevoerd? Met een op onze gemeente toegesneden ontheffingensysteem vormgeven in een participatietraject zou snel kunnen worden begonnen. Wat houdt ons tegen?

Dan nog de stikstofproblematiek. Die is in velerlei opzicht complex maar in bijlage 8 valt te lezen, dat de realisatiefase (oprichten nieuwe brug en afbreken fietsbrug) “niet zonder meer doorgang kan vinden”. Een extra probleem om op te lossen. Waarom zouden we die extra problemen op onze schouders nemen?

De nadelen van een nieuwe brug voor de omliggende wijken zijn manifest: meer luchtverontreiniging (waaronder fijnstof), meer geluidhinder, meer verkeersonveilige situaties, dit alles als gevolg van onnodige verkeersinfarcten. En door de aanzuigende werking van een nieuwe brug in zijn totaliteit meer verkeer dan we nu hebben. En dat laatste kunnen we matigen door de bekende maatregelen. De nieuwe woonwijk KPP wordt doorsneden door een stevige verkeersstroom, die bovendien uitmondt in de woonwijk Damsigt. Regelrecht in strijd met een motto dat wij zullen blijven bepleiten: geen verkeerstromen door woonwijken.

Aan een nieuwe brug in relatie tot de Mall of the Netherlands kleeft nog een extra probleem. Komend van A4 moet het verkeer naar de Mall door de Sijtwendetunnel worden geleid en niet per abuis zijn weg over de brug zoeken. Dat zou grote effecten op de luchtverontreiniging in de wijk KPP, en op de Oude Trambaan, Rodelaan en Bachlaan. Dat zou dus ook moeten worden voorkomen door DRIPS en andere verkeer beperkende maatregelen voor de nieuwe brug. Zijn deze kostenposten al meegenomen in de berekeningen van het college van BenW?

In Het Krantje van 23 september 2020 stond onder de kop ‘Benutten als bedoeld: Onnodige brug kost bijna 40 miljoen’ een analyse van het voorstel van BenW, uitmondend in een pleidooi voor de variant ‘3 nieuw’. Deze variant is te vinden in de bijlagen bij het voorstel van BenW. De Belangengroep ‘Benutten zoals bedoeld’ onderbouwt het voorstel met goede argumenten en wij sluiten ons daar graag bij aan.

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Wij zien dit als de ultieme kans om een discussie van vele jaren nu en voor altijd te beëindigen door vast te stellen dat een nieuwe brug over de Vliet niet het antwoord is op de vraag hoe het Damcentrum en Leidschendam-Zuid beter bereikbaar kunnen worden gemaakt. Laten we de alternatieve wegen die daarvoor nodig zijn, nu inslaan. Morgen beginnen!

Jan G. de Kok
Bert Gritter
Donald Meijering
Rolf Ornée
Benita Plesch
Wim Schmale
Emiel Koop