Brug ontbreektDamBelang is blij met het raadsvoorstel ‘Bereikbaarheid Damcentum’ dat onlangs door het college van Leidschendam-Voorburg naar de gemeenteraad is gezonden.

DamBelang is de binnen de gemeente zeer bekende grote groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden, die zich hebben verenigd om de belangen van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te behartigen.

Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een combinatie van maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te verbeteren. De maatregelen bestaan uit de verdere voorbereiding van een nieuw aan te leggen brug over de Vliet ter hoogte van Klein Plaspoelpolder (KPP). Ook wil het college een aantal aanvullende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van brugsignalering (brugdisplays) en dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s).

Brug is meest duurzame oplossing
Leon de la Croix van DamBelang: “Het zal niemand verrassen dat wij enorm blij zijn dat het college dit voorstel doet. De verdere voorbereiding van een nieuw aan te leggen brug over de Vliet ter hoogte van Klein Plaspoelpolder (KPP) is iets waar we lang en hard voor gestreden hebben. Een brug zorgt ervoor dat de verkeerstromen eerlijker verdeeld over alle wijken en straten, die daarvoor zijn ingericht. Veel actieve DamBelangers hebben ook deelgenomen aan de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’. Deze naam wordt nu ook gebruikt door een kleine groep mensen die zich, puur uit eigen belang, tegen een brug verzetten. Feit is dat een meerderheid van de begeleidingsgroep juist voor een brug was en vooral ook tegen selectieve toegang. Selectieve toegang wordt door veel inwoners en ondernemers het aller slechtste plan ooit genoemd.”

Uit onderzoek komt naar voren dat een combinatie van maatregelen van een brug met aanvullende verkeersmaatregelen ertoe leidt dat de eisen die de gemeenteraad eerder voor de Sluisbrug stelde worden behaald. Daarnaast heeft ook de Raad van State de gemeente verplicht om maximaal 5.000 motorvoertuigen per dag over de Sluisbrug toe te staan. Een nieuwe brug geeft extra mogelijkheden tot het ontsluiten van het gebied rond de Vliet. De aanvullende verkeersmaatregelen geven de noodzakelijke extra mogelijkheden tot het reguleren en meer evenwichtig verdelen van de totale hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de bruggen over de Vliet.

Opnieuw participeren
DamBelang kijkt uit naar het nieuwe participatietraject dat is aangekondigd. “We stelden al dat de extra brug noodzakelijk is voor de huidige verkeersstromen binnen de gemeente en uit onderzoek blijkt dat nu ook onomstotelijk. Laat staan als straks de nieuwe wijken KPP en Overgoo gerealiseerd zijn! Uit het raadsvoorstel blijkt ook dat de kosten het probleem niet zijn. De brug gaat namelijk decennia mee en wordt niet in een paar jaar afgeschreven. De druk op de jaarlijke begroting is dan ook zeer klein.”

Strijdbaar
Dat DamBelang groot tegenstander is van selectieve toegang is algemeen bekend. Dat in het participatietraject deze maatregel niet uitgesloten is is wel teleurstellend voor de actieve belangenclub: “Maar we zullen zien wat er uiteindelijk nodig is om aan het besluit van de gemeenteraad en de uitspraak van de Raad van State te voldoen. Feit is dat de brug onmisbaar is gebleken. Daarnaast is het voor de ondernemers die letterlijk ‘traffic’ nodig hebben om hun zaak draaiend te houden in deze bijzondere Coronatijd een kleine geruststelling. Verder zijn we pertinent tegen het creëren van A- en B inwoners. We zijn allemaal gelijk en hebben recht op dezelfde infrastructuur. Selectieve toegang is de doodsteek voor het Damcentrum en maakt een eiland van Leidschendam-Zuid!”

Brug ontbreekt