Tijdens de tweede Ronde Tafelbespreking van de gemeente over de plannen voor Schakenbosch hebben vier sprekers namens Burgerinitiatief Leidschendam Noord na een uur de zaal verlaten.

Dat deden zij nadat zij concludeerden dat de gemeente het oude plan in grote lijnen toch wil uitvoeren, ondanks een amendement in de gemeenteraad om 30% sociale woningbouw op het voormalig psychiatrisch centrum te realiseren.

“De burgerparticipatie die recent in allerijl is opgesteld, heeft tot doel een vriendelijk en beleefd goed gesprek te voeren om te komen tot een bestemmingsplan voor Schakenbosch. Maar er zijn allemaal mensen uitgenodigd die straks een belang hopen te krijgen in het nieuwe plan”, aldus Danielle Oosterbeek. “Het grootste deel van de participanten heeft een opportunistisch motief en wil vooraan staan bij het verdelen van de taart. Andere betrokkenen zijn expliciet buitengesloten van dit traject. De zorgen en bezwaren die door omwonenden geuit zijn worden weliswaar genegeerd maar blijven wel bestaan. Ze zijn in de twee avonden op 8 en 20 oktober niet weggenomen, sterker nog ze worden weggeschoven als een gepasseerd station.”

Oosterbeek rept van politieke spelletjes die er in de gemeente plaatsvinden. “Het bestemmingsplan was van de baan tot er een integrale milieurapportage was. Maar B&W willen doordrukken, zo blijkt maar weer uit de list die begin september is ontsponnen. En nu wordt de MER losgekoppeld van het traject om tot een nieuw bestemmingsplan voor Schakenbosch te komen. Waarmee het eerder genomen besluit weer ongedaan gemaakt wordt. De verklaring valt wellicht te vinden in het overlopen van een Groen Links raadslid naar de coalitie, waar hij ruimschoots voor wordt beloond door de portefeuille wonen onder zijn hoede te krijgen. In ruil daarvoor moet hij alleen even de juiste stem uitbrengen voor de nieuwe list.”

Rob van Engelenburg keert zich tegen alle vormen van inperking van het burgerparticipatieproces. “Burgerparticipatie is iets anders dan het traditionele en frequente ‘ophalen’ van informatie en er dan vervolgens niet of nauwelijks iets mee doen in het ambtelijk / bestuurlijk circuit. Helaas moet ik constateren dat de gemeente Leidschendam nog sterk op de toer zit van deze vorm van vrijblijvende inspraak. Er wordt niet voldaan aan alle basisvoorwaarden: het vertrouwen in de gemeente, wethouder Rouwendal en haar / zijn aanpak ontbreekt, er is geen ruimte was om iets aan 325 woningen en het oorspronkelijke plan te doen vanuit gemeente en Schakenbosch BV, er is geen gelijk speelveld gecreëerd is en informatie wordt stelselmatig achtergehouden, er is geen open en inhoudelijke dialoog gevoerd over uitgangspunten, procestappen en motivatie en het proces was al dichtgetimmerd door college en ontwikkelaar.”

Bron: Het Krantje online
Foto: gemeente LV