Het CDA Leidschendam-Voorburg heeft tijdens de begrotingsvergadering gepleit voor één integraal overzicht van activiteiten die passen in één Inclusie Agenda.  De partij roept het College op om samen met partners, een plan te maken voor die Inclusie Agenda zodat iedereen, echt iedereen, zonder enige hindering, mee kan doen in Leidschendam-Voorburg.

Ongeacht de plek waar men wil zijn of de activiteit waar men aan wil deelnemen. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Mensen met een handicap moeten mee kunnen doen in de samenleving. Na de ratificatie in juli 2016 van het VN-verdragrechten voor mensen met een handicap is er zelfs deverplichting van de gemeente om ervoor te zorgen dat dat daadwerkelijk het geval is.

Het CDA stelde vast dat Leidschendam-Voorburg hieraan wil voldoen: een solidaire en inclusieve gemeente zijn. Er vinden op verschillende terreinen activiteiten plaats die hieraan bijdragen, maar er is nog geen integraal plan. Zo liggen alle samengestelde rapporten over toegankelijkheid (nog) netjes naast elkaar in de kast en is er geen zicht op verbetering van die situatie.

CDA-raadslid Jan Hendriks: “Met één inclusieve agendastippelen we voor Leidschendam-Voorburg een route uit waarmee uiteindelijk iedereen meedoet. Daarbij maken we mede gebruik van de bestaande voorzieningen vanuit sport en bewegen, participatie en integratie, cultuur, LHBTI+beleid en ouderenzorg.”

VN-verdrag

Met de ratificatie van het VN-Verdrag is door het regering en parlement aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het ‘Amendement Van der Staaij en Bergkamp’ bij die wet geeft specifiek aan dat het de voorkeur verdient dat deze periodieke plannen worden samengevoegd tot één integraal plan voor het hele sociaal domein.

Met een lokale inclusie agenda kan de inrichting van onze gemeente gezamenlijk oplopen met de doelstellingen van het‘Langer Zelfstandig Wonen’ beleid. Het gaat immers vaak over dezelfde voorzieningen voor ouderen, jongeren, mensenmet enige vorm van beperking.