Het valt grosso modo eigenlijk reuze mee met de afvalproblematiek in Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit een raadsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad. Het college vindt de inzet van camera's om toezicht te houden op afvallocaties dan ook niet in verhouding staan tot de omvang van het probleem.

Drie maanden gemonitord
Toezichthouders van de gemeente hebben drie maanden lang meerdere malen per dag afvallocaties in de gemeente bekeken. Dit onder meer om de vraag te beantwoorden of een proef met cameratoezicht wenselijk is. De gemeente kon hiervoor met behulp van een subsidie van het Rijk tien (extra) toezichthouders aantrekken.

Deze tien toezichthouders moesten beoordelen hoe rommelig de afvallocaties met ondergrondse containers er uit zagen: stond er veel, weinig of helemaal geen afval naast de containers. De monitorperiode is in voorbereiding van een eventuele proef met cameratoezicht op de afvallocaties. 

Vijftigduizend keer kijken
De toezichtouders hebben in een periode van maart tot en met juni dagelijks meermaals gekeken hoe de afvallocaties er bij stonden. In totaal werden afvalinzamellocaties in de gemeente bijna vijftigduizend (48.427) maal bekeken. Aan de hand van vaste criteria werd vastgesteld of het beeld bij de locaties acceptabel was of niet. Een enkele zak naast de container was nog aanvaardbaar, werden het er meer of stonden er allerlei dozen of ander afval, dan gold het beeld als te rommelig.

Grofvuildumping
In 97% van de gevallen was de situatie acceptabel en voldeed de locatie aan de vastgestelde 'beeldkwaliteitsnorm', zo meldt het College in een rapportage aan de gemeenteraad. Slechts in 3% van het aantal metingen was de situatie dusdanig dat de locatie er verrommeld uitzag. In 84,5 % van het totaalaantal metingen was er op een locatie zelfs helemaal geen afval bijgeplaatst. In 12,5% van de gevallen was er wel sprake van bij plaatsing, maar voldeed de locatie nog wel aan de beeldkwaliteitsnorm. 

Grofvuil
In verreweg de meeste gevallen blijkt het bijgeplaatste afval om grofvuil te gaan. Soms kwam men vuilniszakken met restafval tegen. Klein chemisch afval werd zelfs nauwelijks aangetroffen. In de drie maanden dat er werd gekeken werd er op nagenoeg alle inzamellocaties wel een keer vastgesteld dat er afval was bijgeplaatst. Op sommige locaties was vaker dan op andere.

Buiten proportie
Het college meent dat de gemeente hiermee een goed beeld heeft hoe de situatie in Leidschendam-Voorburg er nu bij staat. Juridisch gezien maakt dat de inzet van camera's heikel, oordeelt ze. In verband met de privacy mag de gemeente namelijk niet zomaar een camera plaatsen om te registeren wat inwoners doen. Dan moet er nadrukkelijke noodzaak toe zijn. 'Het bijplaatsen van afval leidt op dit moment niet tot een openbare orde probleem dat de inzet van cameratoezicht rechtvaardigt,' zo stelt het college.

Weinig effect
Ze verwacht daarnaast weinig rendement van cameratoezicht, gezien de ervaringen in andere gemeenten. De pakkans wordt namelijk niet veel groter. Ook vindt het college de vermoedelijke kosten niet in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten. De inzet van drie beveiligingscamera's zou tussen de €65.000,- en de 100.000,- per jaar gaan kosten, zo rekende een adviesbureau voor.

  • Lees de raadsbrief van 13 juli 

Foto: Ap de Heus, afvalroute 26 juni