De SP Leidschendam-Voorburg plaatst al decennialang tijdens campagnes verkiezingsborden.

Tijdens de laatste campagne in maart 2021 werd dit prompt verboden door de gemeente. Dit verbod is echter in strijd met internationale afspraken waarin staat dat verkiezingen in een eerlijke en vrije sfeer mogelijk gemaakt moeten worden. De SP heeft daarom een bezwaar ingediend bij de gemeente die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kijkt naar de kwestie. Een eerste SP-succes die er hopelijk toe leidt dat ook in Leidschendam-Voorburg politieke partijen op een gewone manier campagne mogen voeren.

Voor de SP is het een goed gebruik om het plaatsen van borden netjes te vragen, de borden veilig te plaatsen en de geplaatste borden altijd weer netjes op te ruimen. Met de voorbereidingen voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 werd de SP verrast door een verbod op het plaatsen van borden. Tegen dit verbod heeft de SP bezwaar gemaakt. Tijdens de behandeling van het bezwaar tegen het verbod op het plaatsen van verkiezingsborden zijn een aantal zaken aan het licht gekomen. De bezwarencommissie schrijft in haar advies aan het college van Burgemeester en Wethouders: "Uw College heeft verzuimd de SP en anderen in de Gemeente actieve politieke partijen tijdig in te lichten over de afspraken met ESH-media. Niet alleen t.o.v. de SP maar ook t.o.v. van de andere politieke partijen en hun het recht op vrije meningsuiting."

Maar, wat zijn die afspraken dan precies? De SP heeft het uitgezocht: "Op 1 juni 2019 is de overeenkomst met EHS Media (de onderhandse aanbesteding van 100 A0- reclameborden voor een periode van 4 jaar) in werking getreden. ". Met ESH-media is afgesproken dat zij het alleenrecht hebben op het plaatsen van borden en uitingen. In de overeenkomst met EHS Media is door de gemeente Leidschendam-Voorburg geen rekening is gehouden met politieke partijen en verkiezingen. Het college lijkt het kennelijk simpelweg vergeten te zijn. In de visie van de SP is het meer een grove schending van het recht op eerlijke verkiezingen en het recht op vrije meningsuiting.

Oplossing?
De SP heeft samen met de andere partijen te horen gekregen dat op dit moment, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gewerkt aan een oplossing voor het plaatsen van verkiezingsborden door politieke partijen. Dit is al het eerste succes van de SP in deze kwestie. Maar, het is afwachten hoe deze oplossing eruit komt te zien. Men kan zich afvragen of het uitbesteden aan een commerciële partij van het plaatsen van verkiezingsborden wel iets is waar de gemeente zich mag bemoeien. In de visie van de SP is dit een verantwoordelijkheid van politieke partijen zelf.

Internationale afspraken en de grondwet
Nederland is lid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Een van de belangrijkste OVSE-verbintenissen inzake verkiezingen, opgenomen in het document van Kopenhagen van 1990, is dat de deelnemende staten (waaronder dus Nederland) zich verbonden hebben verbindt om: "Ervoor te zorgen dat politiek campagnevoeren in een eerlijke en vrije sfeer mogelijk is, zonder administratieve obstructie". Dat de gemeente Leidschendam-Voorburg kennelijk geen boodschap heeft aan deze afspraak en actief ingrijpt in het campagne voeren door politieke partijen doet de vraag rijzen of Leidschendam-Voorburg wel voor eerlijke verkiezingen is.