Op de Triadome locatie in Klein Plaspoelpolder komen 3 woongebouwen met in totaal circa 120 appartementen.

In één van de gebouwen komen 37 sociale huurwoningen, dat is 30% van het totale aantal woningen. Een half verdiepte parkeergarage zorgt ervoor dat de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. De toekomstige bewoners kunnen gebruik maken van deelauto’s die op het terrein worden aangeboden. De gemeente en Kingsbridge Investment B.V. hebben in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over onder andere het bouwplan, de realisatie van sociale huurwoningen, parkeren en de verdeling van de kosten.

Wonen en groen
Wethouder van Eekelen: “De ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke stap in de herontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Er ligt een prachtig plan dat past binnen de spelregels die in 2020 samen met de klankbordgroep zijn opgesteld. Daarbij is er, naast wonen, ook aandacht voor groen. Op het garage dak wordt een binnentuin gecreëerd met doorzichten naar de Vliet. Langs de Vliet legt de gemeente een wandelpad aan, waarbij de drie karakteristieke rode beuken behouden blijven.”

Vervolgproces
Voor realisatie van het bouwplan moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd en een vergunningprocedure worden doorlopen. Naar verwachting wordt eind 2022 begonnen met de sloop van het kantoorpand en de bouw van de nieuwe woningen. Oplevering staat gepland voor 2024.

Triadome gebouw KPP Deelgebied 6 siteLV
Het te slopen spiegelende gebouw gezien vanaf de Vlietweg nabij de T-kruising met Overgoo.
De Triadome locatie is onderdeel van Klein Plaspoelpolder (KPP). Deze wijk verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen.

Foto: Artist impression Kingsbridge Investment B.V., TconcepT

Note: 
Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel. Het perceel is in eigendom bij de private partij en die wil voor eigen rekening en risico ontwikkelen. De exploitant verplicht zich tot het betalen van een bijdrage in de kosten (bijvoorbeeld kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen, kosten voor aanpassing bestemmingsplan, e.d.) die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. Daarnaast wordt in een anterieure overeenkomst vaak vastgelegd dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het uit te betalen bedrag aan planschade.