De werkzaamheden van het plan Vlietvoorde gaan binnenkort van start.

Om de toekomstige woningbouwlocatie bouwrijp te maken wordt deze eerst voorbelast. Dit is nodig om toekomstige verzakkingen van de ondergrond te voorkomen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het opruimen van verhardingen en oeverwerken, het dempen van watergangen en het aanbrengen van een pakket grond en zand dat tot het voorjaar van 2024 blijft liggen. De werkzaamheden starten op 21 oktober 2022 tot en duren naar verwachting tot en met april 2023.

Het meest noordelijke deel van het werkgebied, direct achter Veursestraatweg 296-298, hoeft niet voorbelast te worden. Hier kan vrijwel direct gestart worden met de aanleg van riolering en bouwstraten. Deze werkzaamheden starten medio maart 2023.

Vlietvoorde routing voorbelasting
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden maakt het bouwverkeer alleen gebruik van de huidige inrit ter hoogte van Veursestraatweg 292a, richting Veursestraatweg 294. Getracht is om het woon- en bouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden te houden. Daarvoor wordt een extra brug over de centrale watergang geplaatst die gedurende de gehele bouwperiode blijft liggen. De huidige toegangsweg richting Veursestraatweg 300-302 wordt verlegd. Deze weg is alleen bestemd voor woonverkeer. Eigenaren en/of bewoners van een pand/perceel binnen of aangrenzend aan het plangebied zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

Bron en foto Gemeente Leidschendam-Voorburg