"Wat gebeurt er in Klein Plaspoelpolder en op andere bouwlocaties in de gemeente LV?

Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (kortweg Duurzaam LV) zet zich in voor duurzaamheid en leefbaarheid in onze gemeente. Daarom volgen we o.a. meerdere bouwprojecten en doen we suggesties voor een duurzame invulling van de “bouwopgave” met ook aandacht voor een balans tussen groen en wonen. Juist in deze tijd van klimaatverandering verdient behoud en versterking van het groen veel aandacht! Zoals ook de gemeente terecht in tal van beleidsstukken als uitgangspunt heeft gekozen.

De zojuist ingediende vergunningaanvraag voor deelgebied 3a in Klein Plaspolder (het oude Total kantoor) is een voorbeeld van een transformatie van een verouderd bedrijven gebied naar wonen. De Stichting heeft hierover een uitgebreide zienswijze ingediend, waarin we, naast de gevolgde procedure, met name de onevenwichtigheid t.a.v. het groen aanspreken. Als dit project op de voorgestelde wijze doorgaat, resulteert een extreem hoge bebouwingsdichtheid. Daarom dringen we er bij de politiek er sterk op aan om ter compensatie hiervan een park te realiseren op de naast deelgebied 3a gelegen gemeentegrond aan de Vliet. Dit wordt hieronder verder onderbouwd.

Schets van de bebouwingsdichtheid in het deelgebied
In de zienswijze stellen we vast dat het plan is om in dit deelgebied van 1,5 hectare groot bijna 300 woningen te bouwen; oftewel meer woningen per hectare dan in veel metropolen. Dit is opvallend omdat in de met de raad in 2018 afgesproken “spelregels” staat dat er een rustig stedelijk woonmilieu zou komen met max 40 woningen per hectare. Het worden echter volgens de plannen dus bijna 200 woningen per hectare in deelgebied 3a, en voor het hele gebied van Klein Plaspoelpolder ruim 100 per hectare. In de specifieke regels zelf wordt vervolgens het hoge percentage van 65 % bebouwingsgraad toegestaan en een gebouw met 4-6 verdiepingen. De klankbordgroep en de Stichting hebben de hoge bebouwingsdichtheid aangesproken o.a. omdat dit in tegenspraak is met de definitie van een rustig stedelijk woongebied en dus tot meer verkeer een druk op voorzieningen en veel minder groen leidt.

Overige inbreuken op het openbaar groen in 3a
De zienswijze van Duurzaam LV gaat ook in op de volgende inbreuken op het groen:
- In plaats van de afgesproken 65%, wordt 70% van het zogenaamde bestemmingsgebied bebouwd.
- Voor dit project wordt er parkeren in het groen toegestaan, terwijl dat in het onlangs aangenomen Bestemmingsplan-stedelijk niet is toegestaan.
- Er is niet genoeg ruimte in de garage gepland en er is niet voorzien in laadplekken in de garage. Dit zal leiden tot een aanslag op het groen en meer parkeerplekken (en dus minder bomen) langs de weg, dan we zien in de zogenaamde “straatprofielen” in de spelregels.
- Parkeren zou onder het maaiveld moeten plaatsvinden, maar er komt een 4 meter hoge garage tussen de woonblokken. Ondanks de trappen naar daken van de garages is dit een barrière voor de beoogde “doorwaadbaarheid” van het gebied.
- De maximaal aaneengesloten gevellengte van 50 meter wordt overschreden. Dit leidt visueel tot een zeer verstedelijkt beeld.
Naar inschatting blijft er al met al 0,1-0,2 hectare echt groen over bij een bebouwing met bijna 300 wooneenheden; oftewel 7 m2 per woning. De geplande straten met stroken groen (groene valleien
genoemd), die aan het gebouw grenzen zouden een groen gebied moeten zijn met een doorkijk naar
de Vliet. Deze “doorkijk” heeft aan de Oude Trambaan een breedte van slechts ca 10 meter en tussen
de Oude Trambaan en het terrein van Mebin komen over enkele honderden meters een zestal
bomen langs de weg. Dit “vanwege de vrije doorkijk”, maar ook om meer parkeren’ mogelijk te
maken. De vallei gaat daardoor meer lijken op een canyon.

Een park als compensatie
Ook de nieuwe bewoners hebben recht op een groene en leefbare woonomgeving met een groennorm van minstens 75 m2 groen (met bomen) per woning, zoals nu nog het gemiddelde lijkt te zijn voor de huidige bewoners in onze groene woongemeente. Als dit project zo doorgaat zouden we daarom als compensatie willen pleiten voor een park van minstens 1 hectare op de plek van het Mebin terrein aan de Vliet. Dit zou tevens de achterliggende gebieden afschermen van het verkeerslawaai en het stof van de overkant van de Vliet. (nu wordt aan die kant van het gebied de streefnorm overschreden). Duurzaam LV zal in een later stadium nadere voorstellen doen voor een dergelijk park.

Groentoets
In het algemeen concluderen we dat een groentoets (naast de bouwnorm) onmisbaar is om leefbaarheid veilig te stellen in nieuwbouwprojecten. We zien nu in Leidschendam centrum, in de nieuwbouw naast Vreugd en Rust, in de bouwplannen op de van Ruysdaellaan, etc, dat bestaand groen wordt verdrongen en dat percelen worden volgebouwd tot de rand, met gevels die aanleunen tegen waardevolle bomen aan de rand van het perceel. Dit is iets wat we graag willen voorkomen in Klein Plaspoelpolder, op Overgoo, de van Alphenstraat, etc., etc. Wij roepen de politiek op in te grijpen en haar verantwoordelijkheid te nemen voor het te laat is om een duurzame leefbaarheid
zeker te stellen in onze mooie gemeente.

Datum: 3 november 2022
Door: W.P. Hendriks, namens Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg"