De huidige energiecrisis raakt individuele burgers en ondernemers met soms aanzienlijk hogere rekeningen voor gas en elektriciteit.

"In sterke mate worden ook ons lokale verenigingsleven en onze vele sociale- en welzijnsorganisaties geraakt door deze crises. Zij ontvangen inmiddels (nieuwe) energiecontracten met onmogelijk hoge tarieven die het draagvermogen ver overstijgen. Kortom de energiecrisis treft ons allemaal."

Het CDA maakt zich op verschillende terreinen hard voor de noodzakelijke ondersteuning op dit onderwerp, waar mogelijk toegespitst op de specifieke behoefte van de doelgroepen. Zo is op initiatief van het CDA de energietoeslag voor studenten in Leidschendam-Voorburg beschikbaar gekomen. Ook heeft het CDA recent vragen gesteld over de gevolgen van de energiecrisis voor verenigingen een maatschappelijke organisaties, maar ook voor huishoudens met blokverwarming.

“Het is mooi dat op de recente vragen van het CDA als ook die van de VVD een duidelijke reactie kwam van het College. We moeten inderdaad voorkomen dat het sociaal-maatschappelijke weefsel van onze gemeente in de problemen komt. Huuraanpassingen door particuliere eigenaren of verenigingen met eigen bezit, is niet direct iets wat in de macht van het College ligt. Het CDA zal echter wel vragen aan het College wat de gemeente in dit soort situaties wél kan doen voor verenigingen en sociale organisaties”, legt CDA raadslid Diederik Visser uit.

Het college heeft in het Plan van Aanpak Energiearmoede haar visie uitgewerkt op onder andere de ondersteuning van het MKB, verenigingen en sportclubs. “Het is belangrijk dat in deze moeilijke tijden het economisch en sociaal fundament van onze gemeente overeind blijft. Stilzitten is geen optie. We zijn dan ook blij dat deze groepen perspectief krijgen van de gemeente zoals aangekondigd in het Plan van Aanpak Energiearmoede”, vult CDA raadslid Jorrit Koster aan.

“Wel is er nog steeds behoefte aan verdere ondersteuning. De focus van het Plan van Aanpak ligt bij inwoners die het moeilijk hebben, maar tot onze verbazing trekt het College volgens datzelfde plan vrijwel geen geld uit voor die groep. Gezinnen en alleenstaanden mogen niet vergeten worden”. Daarom komt het CDA bij de behandeling van het Plan van Aanpak met meerdere voorstellen om het plan te versterken.

Zo vraagt het CDA meer aandacht voor ZZP’ers: “ZZP’ers leveren een belangrijke bijdrage aan onze gemeente maar zijn door hun rechtspositie een economisch kwetsbare groep. Het gebrek aan aandacht dat zij krijgen in het plan is onterecht”. Verder wil het CDA dat het voorschot op de energietoeslag van het jaar 2023 nu al wordt uitgekeerd aan inwoners. De grens voor de energietoeslag moet worden verhoogd naar 130% van sociaal minimum, in plaats van de 120% zoals nu in het plan staan.

Daarnaast wil het CDA de groep die in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor een jaar verhogen van 110% naar 130% van het sociaal minimum. “Door de verhoging naar 130% maakt de gemeente gebruik van haar bevoegdheden om een bredere groep inwoners te ondersteunen. Deze crisis raakt immers niet alleen de lage inkomens, maar ook een steeds grotere groep middeninkomens, die nu grotendeels buiten de regelingen van de gemeente vallen. Het is niet de bedoeling dat zij straks alsnog in de problemen komen. Voorkomen is immers beter dan achteraf genezen” aldus Koster.

De onzekerheid voor huishoudens met blokverwarming of zij nu wel of niet in aanmerking komen voor landelijke steun bij hun energierekening, heeft ertoe geleid dat het CDA vragen heeft gesteld om tot een oplossing voor deze blokverwarming-huishoudens te kunnen komen. Koster: “Er zijn grenzen aan wat de gemeente kan en mag doen om inwoners te helpen, maar in deze uitzonderlijke crisissituatie willen we vooral kijken naar manieren om iedereen een handreiking te doen zodat we samen deze crisis kunnen doorstaan”.