Bewoners van de Via Verdi eisen aanpassing bereikbaarheidsmaatregelen voor de Mall.

Ondertunneling N14 en Fietsroute N14-Sijtwende moeten van tafel.
De omwonenden van de Mall of the Netherlands vinden dat hun belangen ernstig geschaad worden door sommige maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Mall, in samenhang met de door RWS geplande ondertunneling van de N14. Voor de bewoners van de Via Verdi leiden ze tot verslechtering van hun bereikbaarheid per auto, per fiets en te voet.
Dat moet anders, te meer omdat de grote verkeersdrukte op piekdagen bij de Mall sowieso al een onaanvaardbaar slecht leefklimaat veroorzaakt!

Hun eisenpakket luidt:
 Geen of hooguit één tunnel onder de N14. In elk geval niet bij de kruising met de Heuvelweg/Mgr. van Steelaan. Bij de kruising met de Noordsingel alleen als wordt aangetoond dat dit merkbaar bijdraagt aan de verbetering van de bereikbaarheid van Den Haag en De Mall.
 Behoud van de bestaande oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
 Geen Fietsroute N14 – Sijtwende, want die bezorgt aanwonenden veel extra overlast en leidt voor het lokale fiets- en voetgangersverkeer juist tot verslechtering van de bereikbaarheid.
 Gemeentebestuur maakt zich bij RWS sterk voor deze aanpassing van de voorgenomen maatregelen en voor structurele deelname van RWS aan de Klankbordgroep De Mall; de gemeente bespreekt in dit platform de verkeersmaatregelen rond De Mall met omwonenden.

Tijdens een Beeldvorming sessie van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op 21 februari 2023 doet de N14-commissie van de VvE Via Verdi een beroep op de gemeenteraad om deze wijzigingsvoorstellen te steunen.
De autobereikbaarheid van de Mall of the Netherlands is doorgaans goed, behalve bij topdrukte. Dit betreft naar schatting 60 dagdelen per jaar, van circa 12.00 uur tot circa 18.30 uur. Dan ontstaan er files en opstoppingen op de N14 en op de routes naar P1 en de parkeergarages van de Mall. De ondertunneling van de N14 bij de kruising met de Heuvelweg/Mgr. Van Steelaan en het schrappen van de bestaande oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers brengen voor omwonenden echter permanent verslechtering van hun bereikbaarheid met zich mee, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Dat vinden de  initiatiefnemers een onredelijke belangenafweging.

Daar komt nog bij dat de noodzaak van de ondertunneling van de N14 voor de verbetering van de bereikbaarheid van Den Haag zeer twijfelachtig is, omdat de ervaring heeft geleerd dat er tijdens de ochtend- of avondspits vrijwel nooit sprake is van grote vertragingen of lange files. 
Ook verzetten de bewoners zich scherp tegen de Fietsroute N14-Sijtwende, een route vanaf de fietstunnel onder het spoor tot het Burgemeester Nederbragtpark, met nieuwe fietspaden op het dak van de Sijtwendetunnels en twee kostbare fietsviaducten over de kruisingen N14/Heuvelweg en N14/Noordsingel. Dit nieuwe fietspad komt er als de twee bestaande oversteekplaatsen geschrapt worden als 
gevolg van de ondertunneling van de N14. Deze fietsroute brengt grote overlast met zich mee voor aanwonenden: bewoners van de Charley Tooropstraat, de Charlotte van Pallandtlaan, de IJsvogellaan tunnelzijde, de Via Puccini en de Via Verdi tunnelzijde. Bovendien leidt deze nieuwe fietsroute voor het lokale fiets- en voetgangersverkeer juist tot verslechtering  van de bereikbaarheid: de fietsroute over de tunneldaken is voor de omwonenden alleen bereikbaar via steile hellingen naar de tunneldaken en voetgangers zijn aangewezen op langere routes.

De Fietsroute N14 – Sijtwende wordt daarnaast, mede op aandringen van de Fietsersbond, door gemeente ook bepleit ter verbetering van het fietspad langs de N14 vanaf de Vliet richting Scheveningen. Hiervoor bestaan echter geschiktere routes met veel meer gebruikers, waardoor zo’n kostbare nieuwe route met grote nadelen voor omwonenden niet gerechtvaardigd is.
We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat de bestuurlijke misser van de veel te grote Mall niet terug te draaien is, maar verwachten dan wel dat bestuurders begrijpen dat de overlast die wij moeten incasseren die van de bezoekers van de Mall ver te boven gaat en daarom aanspraak maken op maatregelen die voor omwonenden enige verlichting brengen. Maatregelen die nieuwe overlast en 
verdere verslechtering van ons leefklimaat veroorzaken, zijn onaanvaardbaar.

Foto: archief Midvliet