Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De PvdA Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen over de bezuinigingstaakstelling van 325.000 euro in de meerjarenbegroting. Aan de bezuiniging ligt geen inhoudelijk plan ten grondslag. Daarom dient de PvdA een motie in om in 2019 op basis van een inhoudelijk plan te komen tot een onderbouwd voorstel voor de financiering van de bibliotheek in de komende jaren.

De PvdA staat voor een sterke bibliotheek die uitvoering kan geven aan de vijf wettelijke taken zoals opgenomen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (januari 2015). De bibliotheek is een  ontmoetingsplek,  een plaats waar emancipatie in haar meest basale vorm plaatsvindt, kinderen die lezen en leren. Een plek waar gewerkt wordt aan het oplossen van achterstanden en waar sociale interactie ontstaat en sociale cohesie wordt gevoed.  Dat is een fundamentele taak in de gemeente. Een taak die we moeten koesteren en die we voldoende financiële ruimte moeten geven.

De PvdA vindt het risicovol dat er (nog) geen inhoudelijk plan aan de voorgestelde bezuiniging ten grondslag ligt. De taakstelling loopt vooruit op de verhuizing van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein naar een nader te bepalen locatie, dan wel andere inhoudelijke keuzes over de optimale inrichting van hedendaagse taken en functies van de bibliotheek.

"In het coalitieakkoord is opgenomen dat we een plan maken en dat we in 2018 en 2019 het functioneren van de bibliotheek onderzoeken. Daarna besluiten we wat een passend budget is voor de bibliotheek.
De PvdA dient daarom een motie in en verzoekt het College om te komen tot een diepgaand onderzoek naar de taken en activiteiten van de bibliotheek én een inhoudelijk plan van aanpak dat is afgestemd met de bibliotheek en betrokken sociale en culturele partners.  Op basis hiervan verzoekt de PvdA in 2019 te komen tot een onderbouwd voorstel voor financiering van de bibliotheek in de komende jaren. En vooruitlopend op die plannen nog geen bezuinigingen te realiseren."