De komende maanden gaat Staatsbosbeheer samen met van Aalsburg b.v. in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de slag met een Natuurimpuls in de Vogelplas Starrevaart.

Doel van de werkzaamheden is het aantrekkelijker maken van de plas voor dieren en planten en in het bijzonder voor de vogels waarvoor de plas ooit is aangelegd. De werkzaamheden vinden op verschillende plekken en in verschillende periodes plaats zodat de natuur het minste hinder heeft van de grote machines waarmee gewerkt wordt.

Wat merken bezoekers?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de werkschuur van Staatsbosbeheer en worden zoveel mogelijk vanaf het water gedaan. Hierdoor wordt rijden met groot materieel over de Kniplaan en Oostvlietweg zoveel mogelijk beperkt. Voor het aanleggen van een nieuwe stuw zal ook gebruik worden gemaakt van het Duinwaterpad. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de wegen zal dat duidelijk worden aangegeven met borden en eventueel verkeersregelaars. De hinder zal zo kort mogelijk zijn. Ook zal geprobeerd worden verkeersbewegingen zo te plannen dat zij niet samenvallen met drukte op de Oostvlietweg.

Waadvogels
Vanuit het diepere gedeelte van de plas zal slib worden opgehaald dat wordt gebruikt voor de aanleg van een slibplaat die in het najaar droog valt. De slibplaat wordt met wilgentenen dammen omsloten en afgedekt met wilgentenen om wegspoelen te voorkomen. Omdat de wilgentenen goeddeels onder water staan blijven ze jarenlang hun functie behouden. De slibplaat zal een uitgelezen plek worden voor waadvogels als grutto, tureluur en kluut om in het najaar naar voedsel te zoeken.

Wintergasten
De uitgediepte delen bevriezen in de winter minder goed zodat wintergasten zoals smient, kuifeend, slobeend en wintertaling hier een veilige toevlucht kunnen zoeken en voor de duikers onder hen voedsel kunnen opduiken. Om de waterstanden goed te reguleren wordt een nieuwe stuw aangebracht en worden randsloten schoongemaakt.

Rietvogels
De rietkragen en het rietmoeras aan de noordzijde worden uitgebreid door een wilgentenendam aan te brengen, slib aan te brengen en riet in te planten. Het jonge riet zal de eerste tijd worden beschermd tegen vraat door ganzen. Als het jonge riet eenmaal goed aanslaat zal het een broed- en voedselplek worden voor vogelsoorten als kleine karekiet, rietzanger en baardman.

Moerasvogels
Naast dat het rietdeel in de Vogelplas Starrevaart wordt uitgebreid worden in het rietmoeras poelen aangelegd waardoor een afwisselend leefgebied ontstaat waarin soorten als roerdomp en waterral niet alleen nestgelegenheid kunnen vinden maar ook hun voedsel kunnen zoeken. Omdat riet periodiek gemaaid moet worden zullen in het moeras werkwegen worden aangelegd met een fundering van wilgentenen.

Met een blik naar de toekomst
In het plan voor de Natuurimpuls Vogelplas Starrevaart is naast grote natuurwinst ook nadrukkelijk gekeken naar een verbetering van beheermogelijkheden nu en inde toekomst.

Het hele project zal eind 2023 worden afgerond. Daarna keert de rust terug op de Vogelplas Starrevaart en is het aan de natuur om alle met de inrichting geboden mogelijkheden te benutten. Vanuit de Vogelhut De Vogelknip kan dan weer ongestoord worden genoten van waadvogels, wintergasten en rietvogels.

(foto's: Staatsbosbeheer en Mark Kras)

Starrevaart rijshouten beschoeiing
Starrevaart uitbreding rietkraag
Starrevaart Wintertaling