Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen over de mogelijke komst van een slibdepot aan de Westvlietweg.

De Omgevingsdienst Haaglanden is van plan om namens de gemeente Den Haag een vergunning te verlenen voor de aanleg van het slibdepot. De aanleg hiervan past niet bij de recent gemaakte afspraken in de Toekomstvisie Vlietzone. Ook maakt het college zich zorgen over aantasting en mogelijke vervuiling van het gebied en de verkeersveiligheid van de Westvlietweg voor de directe omgeving. Allemaal redenen om een zienswijze in te dienen.

College dient zienswijze in
Het slibdepot slaat riool- en gemalenslib en andere grondstoffen op en over dat afkomstig is van gronden bestemd voor de aanleg van wegen. Om te voorkomen dat dit depot aan de Westvlietweg komt, dient het college van Leidschendam-Voorburg een zienswijze in. Dit is een formele reactie aan de gemeente Den Haag waarin het college aangeeft het niet eens te zijn met de komst van het slibdepot. De aanleg van het slibdepot staat op gespannen voet met de eerder gemaakte afspraken vanuit de Toekomstvisie op de Vlietzone.

Daarnaast maakt het college zich zorgen over de gevolgen van de komst van dit bedrijf op de verkeersveiligheid van de Westvlietweg, de Fonteijnenburghlaan, Kerkstraat en de Wijkerlaan. Het college vreest dat door het groot en zwaar verkeer over deze wegen, waar ook kwetsbare groepen zoals fietsers en schoolgaande kinderen gebruik van maken, onveilige situaties ontstaan. In de visie van het college strookt de komst van een bedrijf voor een slib op en -overslagbedrijf niet met het toekomstbeeld van de Vlietzone. Voor de toekomst wil het college een bedrijventerrein waar vooral ruimte is voor stadsverzorgende bedrijvigheid.

Toekomstvisie Vlietzone
In 2019 is de provincie Zuid-Holland gestart met een project voor een breed gedragen toekomstvisie op de Vlietzone. De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg nemen deel in dit project. Bij de start van dit traject zijn wederzijdse afspraken gemaakt over het nemen van geen onomkeerbare beslissingen nemen over het gebied door de deelnemers. Het ontwerpbesluit om in dit gebied een slibdepot te plaatsen strookt niet met deze afspraak. Het provinciaal traject heeft eind 2022 geleid tot een toekomstvisie die is vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de colleges van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De gemeente Den Haag heeft de toekomstvisie nog niet vastgesteld.

Luchtfoto mogelijke locatie slibdepot, foto: gemeente LV