Enkele omwonenden hebben zich medio april 2020 gemeld bij de parochie omdat zij hinder ondervonden van de kerkklokken.

Ter vermijding van negatieve berichtgeving is er toen door het bestuur besloten om in juni 2020 het geluid van de klokken te dempen. Dit heeft toen tot veel ophef geleid. Het bestuur heeft circa 500 reacties van omwonenden ontvangen, omdat zij deze wijziging niet wilden accepteren. Het vertrouwde geluid was opeens verdwenen. Vanwege de vele verzoeken heeft het bestuur toen besloten om het volume weer te herstellen naar de gebruikelijke omvang.

In december 2020 heeft de gemeente geluidsmetingen laten verrichten. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente aan de parochie kenbaar gemaakt, dat er sprake is van een overtreding van de geluidsnormen en dat er sprake is van een strafbaar feit. De gemeente gaf tevens te kennen dat zij voornemens is een last onder dwangsom op te leggen, indien het geluid niet gedempt zou worden. Tegen dat voornemen heeft de parochie een zienswijze bij de gemeente ingediend.

Desondanks heeft de gemeente op 15 juli besloten dat zij een dwangsom zal opleggen wanneer de geluidsnormen na 29 juli nog worden overschreden.

De parochie kan dan ook niet anders dan het geluid van de klokken te dempen. Zij betreurt deze gang van zaken. De klokkentoren is vanaf 1893 in gebruik en dat gebruik is steeds door de mensen in de omgeving omarmd en geaccepteerd. Dat gebruik wordt nu helaas belemmerd. Het bestuur zal dan ook bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Het geluid van de klokken blijft dan ook gedempt totdat door de gemeente of de rechter anders wordt beslist.

Het bestuur vraagt uw begrip voor deze situatie. Voor eventuele vragen is zij vanzelfsprekend beschikbaar.