"HOV-voorkeurstracé kost Voorburg bijna 1 hectare aan waardevol groen. Behoud en versterk het stadsgroen in Leidschendam-Voorburg.

Geacht College van B&W en geachte Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg,

Groen, natuur en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van het College van B&W. Niet voor niets heeft een van de bouwstenen voor de omgevingsvisie dan ook als titel ‘Groene Woongemeente’. Inwonersenquêtes geven keer op keer aan hoezeer inwoners gehecht zijn aan groen in hun directe woonomgeving. Hoe komt het dat uiteindelijk het groen toch vaak sneuvelt? Na Park Schakenbosch (Leidschendam), waar meer dan 1.000 bomen het veld moeten ruimen, en straks de Van Ruijsdaellaan in Leidschendam, en Vlietland Noord (naast Voorschoten), dus nu ook dezelfde dreiging voor het groen bij het HOV-tracé in Voorburg.

En dit laatste project ook nog tegen hoge kosten (5,7 mln euro) voor Leidschendam-Voorburg, dat – tegen eerdere berichten in – flink moet meebetalen aan dit tracé, en aan de aanpassings- en inpassingsmaatregelen in Voorburg-West.
Daarbij vervult het ons met zorg dat de Gemeenteraad altijd aandachtig kennis neemt van de natuurschade en negatieve effecten op de leefbaarheid van dergelijke bouwplannen, maar zich telkenmale toch weer laat overtuigen door de beloofde maatschappelijke voordelen ervan.

Aanleg HOV-voorkeurstracé kost bijna 1 hectare aan stadsgroen in Voorburg
Zoals de commissie m.e.r. schreef in haar rapport van 22 november 2022: “De alternatieven (HOV-verbinding Den Haag Centraal – station Voorburg) leiden tot een (grote) afname van wijkgroen en leiden tot verlies van ruimtelijke kwaliteit vanwege verlies aan belevings- en gebruikswaarde. Daarnaast hebben de alternatieven negatieve tot zeer negatieve effecten op onder andere de stedelijke groene hoofdstructuur, beschermde soorten en water, en scoren ze negatief op de bijdrage aan een circulaire economie en aan klimaatadaptatie”.

Hier leest u het hele rapport van de commissie m.e.r.: Https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3505/a3505ts.pdf

De Voorburg-tak van het voorlopige HOV-tracé loopt vlak langs de beschermde ecologische verbindingszone Broeksloot (Maanweg) en neemt ter hoogte van de Verlengde Melkwegstraat een ‘halte-hap’ uit het groen. Daarna vanaf de hoek Westenburgstraat (Voorburg) met de Maanweg over het, met veel zorg aangelegde, lommerrijke wandelpad ‘Huygenstraverse’ richting de Utrechtsebaan. Vervolgens met een ruime bocht naar het Stationsplein. Hierdoor wordt de groen- en wateroppervlakte in Leidschendam-Voorburg met bijna 1 hectare verminderd. Het lommerrijke wandelpad verdwijnt, het naastgelegen watertje wordt gedeeltelijk gedempt en de grote bomen naast het pad en op het naast gelegen het NS-spoortalud worden gekapt.

In totaal wordt er bijna 10.000 m2 waardevolle groene buitenruimte vervangen door ‘langsrazend ijzer’. De andere poot van het tracé loopt door de Voorburgse Binckhorstlaan via de Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. Hiervoor moeten de bomen aan de Binckhorstlaan sneuvelen en de middenberm, om over het fietspad en de versmalling van het trottoir maar niet te spreken. De leefomgevingskwaliteit van dit stukje Voorburg wordt aanzienlijk aangetast en het nog sporadisch aanwezige groen (de bomen op de Haagse Binckhorstlaan zijn immers al gekapt) verdwijnt.

Klemmend beroep om de plannen te heroverwegen
In de Binckhorst is op dit moment de eerste tranche van ca. 4.500 woningen in aanbouw. Maar de 2e tranche woningen (5000) is uitgesteld. Om de uitvoering van deze 2e tranche mogelijk te maken moet het Omgevingsplan Binckhorst worden aangepast. Dit is een langdurig traject met aanzienlijke vertragingen voor de uitvoering van de plannen voor de HOV-verbinding, van naar schatting tenminste 5 jaar, omdat rekening moet worden gehouden met zienswijzen, bezwaren en beroepen, nu het vigerende Omgevingsplan tot zoveel onduidelijkheden en rechtsonzekerheid heeft geleid. Gebruik deze vertraging goed om naar beter inpasbare alternatieven (dan het nu voorliggende voorkeurstracé) te kijken samen met omwonenden. Alternatieven die passen in de (bebouwde) omgeving en een toekomstbestendig onderdeel zijn van een verdere OV-ontwikkeling in de agglomeratie. Rekening houdend met een integrale gemeentegrensoverschrijdende visie op verkeer (incl. OV). Tot die tijd: zorg voor een goede duurzame fietsverbinding en optimaliseer de HTM-buslijnen 26 & 28.

Met vriendelijke groet,
Judith Geelen, initiatiefnemer, Voorburg;
R. Wittkampf, voorzitter VvE, namens de VVE Tuinluststraat, Voorburg;
N. Lutke-Schipholt, voorzitter VvE, namens de VvE Prinses Mariannelaan 18-32ev, Voorburg;
Th. van der Geest, voorzitter VvE, namens de Westenburgstraat 6 / 46, Voorburg;
R. Dijkman namens de Bewonersgroep Binckhorstlaan Voorburg;
E. Logger en P. Nieuwenhuizen namens de Bewonersgroep Oud Voorburg;
J. Kikken namens de Bewonersgroep Romeinse Wijk;
L. van Vliet namens de Bewonersgroep Overburgkade;
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) voor Den Haag en omstreken, Caroline de Jong-Boon, secretaris;
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg, Sander Wennekers, secretaris".

(foto: Ap de Heus)