Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
De Wassenaarse coalitiepartij D66 ziet het debat over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de Wassenaarse schoolgebouwen met vertrouwen tegemoet. Dat laat de partij weten in een persbericht. Het plan wordt volgende week behandeld in de Wassenaarse gemeenteraad.

Het Integraal Huisvestingsplan schetst voor de komende periode van zestien jaar de verwachte behoefte aan onderwijsvoorzieningen: waar moet de gemeente rekening mee houden bij haar investeringen, die volgen uit de behoefte van de Wassenaarse basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs (Adelbert College en Rijnlands Lyceum Wassenaar)? Het gaat hier dan om nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van schoolgebouwen en gymzalen.

Bekostiging gebouwen
Sinds 2015 is het onderhoud aan de gebouwen, zowel klein als groot onderhoud de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Die krijgen daar van het Rijk geld voor, evenals voor de salariëring van het personeel. De gemeente krijgt geld uit het gemeentefonds – de grootste algemene inkomstenbron voor elke gemeente – om haar wettelijke taak op dit gebied van schoolgebouwen uit te voeren. Een langjarige planning is daarbij volgens D66 uitermate handig.

De partij is dan ook blij dat haar eerdere moties zijn opgepakt door het plan in z'n geheel voor langere tijd op te zetten en daarin vooral ook aandacht voor duurzaamheid bij de uitvoering te hebben. Het plan zal elke vier jaar worden geactualiseerd en investeringen worden bezien aan de hand van de aanvragen van de scholen en aan de raad voorgelegd in het kader van het budgetrecht van de raad; het is de taak van de raad de gemeentefinanciën te bewaken.

Nieuwe initiatieven
D66 laat weten enkele nieuwe initiatieven met belangstelling te volgen: het Rijnlands Lyceum wil bij voorkeur aanstaand schooljaar starten met een internationale afdeling voor internationaal georiënteerde kinderen van expats, maar ook van zgn. repats; Nederlanders die terugkeren uit het buitenland na uitgezonden te zijn. In het kader van mogelijk nieuwe uitzending of om hun kind het schooltype hier af te laten maken is dat voor die doelgroep heel aantrekkelijk. Het Rijk bekostigt die vorm van onderwijs, ook past deze vorm van onderwijs volgens D66 goed in het palet van de school naast het zgn. tweetalig onderwijs.

Een ander initiatief waar de fractie enthousiast over is betreft het streven van een aantal enthousiaste docenten uit het VMBO in Den Haag om het VBMO-onderwijs in Wassenaar uit te breiden met meer praktijkgericht onderwijs, naast de theoretische leerweg.

D66 zegt uit te kijken naar het debat.