In een uitgebreide Raadsbrief dd 7 november, over de beoogde Doorontwikkeling van Vlietland Noord, rept wethouder Bremer van LV met geen woord over de natuurwaarden van het gebied.

Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat het gebied van grote betekenis is voor zeven vleermuissoorten en een diversiteit aan vogels, marterachtigen en andere dieren. Ook fungeert Vlietland Noord als een belangrijke schakel in ecologische verbindingen. De door de gemeente voorgestelde bouw van een villapark met 222 recreatiewoningen en een grote nieuwe horecavoorziening dreigt deze verbinding door te snijden. Opmerkelijk is dat de plannen strijdig zijn met het recentelijk uitgebrachte Groen Actieplan van de gemeente, dat streeft naar vergroening, versterking en verbinding van groene gebieden. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN, het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland, roepen op tot heroverweging van het bouwplan.

Foerageergebied en vliegroute voor zeven soorten vleermuizen
Onderzoek door ecologische adviesbureau’s heeft in en bij Vlietland Noord de aanwezigheid van zeven soorten vleermuizen vastgesteld. Dit zijn de gewone, kleine en ruige dwergvleermuis, watervleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis. Voor deze vleermuizen is Vlietland Noord essentieel of belangrijk foerageergebied en/of essentiële vliegroute, en soms ook zomerverblijfplaats. Hierbij is de rosse vleermuis een icoonsoort van zowel de provincie Zuid-Holland als van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze vleermuis gedijt het beste in een gebied met oudere bomen zoals Vlietland Noord. Het is duidelijk dat de kap van duizenden bomen en struiken, en de herinrichting met ’s nachts verlichting, drukte en autoverkeer zeer schadelijk zal zijn voor alle zeven soorten vleermuizen.

Een oase voor vogels
Het gebied herbergt een keur aan roofvogels en bos- en tuinvogels. Er zijn jaarrond beschermde nesten waargenomen van boomvalk, buizerd, havik, ransuil en sperwer, en een nest van de bosuil. Daarnaast verblijven er talloze meer algemene bos- en tuinvogels, te veel om hier op te noemen. Ook zijn er op waarneming.nl meldingen van minder algemene soorten zoals ijsvogel, nachtegaal, glanskop, fitis, houtsnip en spotvogel. Voor al deze vogelsoorten is de volledige kaalslag van het hele plangebied op korte en middellange termijn desastreus.

Marterachtigen, andere zoogdieren en amfibieën
Met vleermuizen en vogels zijn we er nog niet. Het gebied herbergt volgens de ingestelde onderzoeken ook een vaste rust- en verblijfplaats en functioneel leefgebied van de beschermde steenmarter, de kwetsbare bunzing en andere marterachtigen. Ook verblijven er in het plangebied soorten als vos, haas, konijn, egel, bruine kikker en gewone pad. Deze soorten staan, evenals sommige van de genoemde marterachtigen, op de gloednieuwe lijst van ‘soorten van nationaal belang’. Voor deze soorten gelden rijksregels om ze te beschermen. De lijst maakt deel uit van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingevoerd.

Schakel in ecologische verbindingen
Niet alleen is Vlietland Noord een belangrijke habitat van talloze diersoorten, het gebied telt ook vele duizenden bomen en heeft een rijke flora aan struiken, heesters en kruiden. Daarmee vormt het een essentiële schakel in een ecologische verbindingszone vanaf de Leidschendammerhout, via Vogelplas Starrevaart en Vlietland naar de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn. Deze zone verbindt Vlietland bovendien met het ecologisch waardevolle duingebied en met het Groene Hart. De totale kaalslag en jarenlange ontwrichting van het plangebied, die onvermijdelijk gepaard zullen gaan met de aanleg van het beoogde villapark, zullen deze ecologische verbindingen volledig doorknippen.

Raadsbrief wethouder strijdig met groenbeleid gemeente
Zowel het verjagen van talloze dieren als het radicaal doorsnijden van een ecologische verbindingsroute zijn op navrante wijze in strijd met het onlangs door de gemeente uitgebrachte Groen Actieplan. Kernbegrippen in dit ambitieuze plan zijn vergroenen, versterken en verbinden. Misschien kan het college van B&W haar beleidsvoornemens ijken aan deze nieuwe ambities en inzichten, in plaats van voortdurend achterom te kijken naar in een ver verleden gemaakte afspraken.


Door: Peter van der Aar.
Bron: gezamenlijk persbericht van het Burgerinitiatief Vlietland, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de AVN, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland