Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft een brief geschreven aan het college over hinder van verkeerd geparkeerde deelscooters.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft onlangs nieuwe contracten afgesloten met commerciële uitleners van elektrische deelscooters. Het gebruik van deelscooters is gunstig voor het milieu en de leefomgeving. Maar vooral gehandicapte inwoners van onze gemeente ondervinden hinder van verkeerd geparkeerde deelscooters.

In de brief wijst het Platform op een aantal ontwikkelingen. Met het ouder worden van de bevolking neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van een rollator, rolstoel of scootmobiel fors toe. Ook het aantal slechtzienden stijgt. Door het stimuleren van deelvervoer neemt het gebruik van deelscooters toe. Dat leidt tot een toenemende hoeveelheid foutgeparkeerde deelscooters op de stoep.

De hoeveelheid obstakels neemt bovendien toe door andere ontwikkelingen:
o gescheiden afvalinzameling zorgt voor dwars op de stoep staande muren van vuilcontainers;
o internetshoppen leidt tot op de stoep geparkeerde pakketbezorgersbusjes;
o daarnaast ziet men steeds meer lukraak neergezette aannemersbusjes, puincontainers en‘gewone’ foutparkeerders.

Met andere woorden, we hebben te maken met twee ‘elkaar bijtende’ ontwikkelingen. Aan de ene kant zien we een toenemende druk op voetgangersgebieden. Aan de andere kant zijn er steeds meer inwoners die daar ongelofelijk veel last van hebben. Niet omdat het zeurpieten zijn, maar omdat ze afhankelijk zijn van hulpmiddelen waarmee je de obstakels niet kunt ontwijken.

Het Platform Gehandicapten begrijpt dat deelmobiliteit het individueel autobezit en -gebruik kan terugdringen. Het is echter ook een feit dat mensen die lichamelijk of visueel gehandicapt zijn, zelf geen baat hebben bij deelmobiliteit. Maar zij zijn wel degenen die de overlast ervaren van slordig parkeergedrag.

Het Platform dringt er bij het College van burgemeester en wethouders op aan dat het bij alle besluitvorming over het gebruik van de openbare ruimte de belangen van gehandicapten bewust meeweegt. Dat houdt concreet in dat het Platform ervan uitgaat dat het college zowel in beleidsvoorstellen aan de Gemeenteraad als in de communicatie naar de inwoners, aangeeft hoe de gemeente ervoor zorgt dat negatieve gevolgen voor gehandicapten verwaarloosbaar zijn.

Verder verwacht het Platform dat het college de gemeenteraad informeert over hoe in contracten met aanbieders van deelscooters is vastgelegd dat gehandicapten geen last hebben van in de weg staande scooters en de ervaren hinder door verkeerd geparkeerde deelscooters. 

Hierbij gaan het Platform ervan uit, dat de gemeente deze evaluatie zelf ter hand neemt en niet slechts overlaat aan de aanbieders.

Lees ook: Meer deelscooters in het straatbeeld van L'dam-Voorburg


Door: Karin van der Spek
Bron: Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg 
Foto: Ap de Heus